Aansprakelijkheid en klachten

1.    Onze praktijk is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de praktijk is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. De praktijk is evenmin aansprakelijk als adviezen niet of onjuist worden opgevolgd.

2.    Indien onze praktijk aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van de praktijk beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

3.    Onze praktijk is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

4.    Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door haar geadviseerde supplementen en/of natuurlijke medicijnen. De leverancier van deze supplementen, natuurlijke medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk. Onze praktijk zal zover het in haar vermogen ligt meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen, natuurlijke medicijnen.

5.    De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van onze praktijk.

Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om dat kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. U kunt de Klachtencommissie hiervoor inschakelen.